Hva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?

Fra 1990 til 2002 fulgte Norsk institutt for by og regionsforskning 100 000 barn og unge under barnevernstiltak. Undersøkelsen ble gjort over hele landet. Resultatene taler for seg. NIBR har oppsummert sine konklusjoner: Tre av fire barn har mottatt sosial hjelp etter fylt 18 år. Høyere dødelighet Flere selvmord De savner nære relasjoner, også når Les mer omHva er prognosen for barn som har fått hjelpetiltak av barnevernet?[…]

Hva er barnets beste ved foreldretvister?

Foreldres konflikter om barn skal alltid løses ut fra hva som er det beste for barnet. Behovene til mor og far er helt uvesentlige. Dette er regulert gjennom FNs barnekonvensjon. Viktige momenter er barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene, risiko ved miljøskifte, den enkelte forelders personlige egenskaper, omsorgsevnen til hver av dem i dag Les mer omHva er barnets beste ved foreldretvister?[…]

Barnevernskandale i Sverige

Russisk pappa flykter fra Sverige med sine tre døtre etter at svensk barnevern plasserte døtrene hans i et muslimsk fosterhjem. Søker asyl i Polen. Svensk sosialtjenestes beslutning om å plassere tre kristne jenter i en muslimsk libanesisk familie har resultert i en internasjonal skandale som involverer Polen. Etter at det svenske barnevernet hadde plassert Denis Les mer omBarnevernskandale i Sverige[…]

Åtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn

Forslag til ny barnevernlov er ute på høring og inkluderer tiltak som skal sikre barnas rettigheter etter skilsmisse, særlig ved dyp konflikt mellom foreldrene. Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilte foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er en sårbar gruppe. Blant de nye tiltakene er adgang til Les mer omÅtte av ti barnevernsbarn er skilsmissebarn[…]

Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″ 25 prosent av alle fosterbarn opplever å måtte flytte fem ganger eller mer. En av de største utfordringene innenfor fosterhjemsomsorgen er at en fosterhjemsplassering ender i et sammenbrudd. Det er det som på fagspråket Les mer omUtilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem[…]

Barnesakkyndig kommisjon

Kommisjonen har som oppgave å vurdere rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker, jf. barnevernloven § 2-5. Loven § 7-24 tredje ledd bestemmer at «sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av retten om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon», jf. § 7-5 tredje ledd. I Ot.prp.nr.68 (2007-2008) side 25 er uttalt følgende om kommisjonens oppgave: «Departementet Les mer omBarnesakkyndig kommisjon[…]

Mons Oppedal mener at Norsk Barnevernlov ikke samsvarer med rettspraksis i EMD

Professor dr. juris (emeritus) Mons Oppedal skriver i sitt høringsforslag til ny barnevernlov at Norsk barnevernlov ikke etterfølger rettspraksis i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). “Særlig savnes en tydeligere markering av kravet til grundige undersøkelser i familie- og nærmiljø for å kunne vurdere alternativer til plassering hos ukjente. Her hevder utvalget på side 173 i forhold til Les mer omMons Oppedal mener at Norsk Barnevernlov ikke samsvarer med rettspraksis i EMD[…]

Feigt av Norge å ikke slutte seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon

I Dagsavisen kunne vi i går lese at Stortinget vendte tommelen ned for at barn skal kunne klage til FN. Redd Barna mener det er feigt av Norge, og det er vi hjertens enige i. At ikke våre barn får sjansen til å få klage til FN, gir dem mindre rettsikkerhet i forhold til konvensjonen. Les mer omFeigt av Norge å ikke slutte seg til klageordningen for FNs barnekonvensjon[…]

Pressemelding

Pressemelding fra foreningen Barnets Beste: Barnevernet i Norge er under sterk nasjonal og internasjonal kritikk. Foreningen har fokus på barn i systemet og mener en rekke enkle tiltak kan gjøres for å beskytte barna bedre enn hva som er fremgangsmåtene i dag. Bruken av akuttvedtak må ned, og det må gjøres umiddelbare enkle grep som Les mer omPressemelding[…]