Utilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem

Se pdf for hele rapporten som heter “Utilsiktet flytting fra fosterhjem En litteratursammenstilling Elisabeth Backe-Hansen, Øivin Christiansen &Toril Havik Notat 2/13″ På Side 20 ser vi at den norske studien konkluderte med at de fleste utilsiktede flyttinger skjedde etter to år. Eldre barn og barn med adferdsvansker har større sjanse for utilsiktet flytting. Slektsfosterhjem er Les mer omUtilsiktede flyttinger av barn i fosterhjem[…]

Barnesakkyndig kommisjon

Kommisjonen har som oppgave å vurdere rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker, jf. barnevernloven § 2-5. Loven § 7-24 tredje ledd bestemmer at «sakkyndighetsbevis kan bare legges til grunn av retten om det har vært vurdert av Barnesakkyndig kommisjon», jf. § 7-5 tredje ledd. I Ot.prp.nr.68 (2007-2008) side 25 er uttalt følgende om kommisjonens oppgave: «Departementet Les mer omBarnesakkyndig kommisjon[…]