Hva er barnets beste ved foreldretvister?

Foreldres konflikter om barn skal alltid løses ut fra hva som er det beste for barnet. Behovene til mor og far er helt uvesentlige. Dette er regulert gjennom FNs barnekonvensjon.

Viktige momenter er barnets følelsesmessige tilknytning til hver av foreldrene, risiko ved miljøskifte, den enkelte forelders personlige egenskaper, omsorgsevnen til hver av dem i dag og omsorgsmuligheter framover.

Foreldretvister – en ordliste

  • Fast bosted: Den av foreldrene som barnet har sin hovedbase hos, og som for eksempel avgjør hvor det skal gå i barnehagen, eller på skole. Mange foreldretvister handler om fast bosted.
  • Samværsrett: Den forelderen som barnet ikke har fast bosted hos har rett til å se og få være med barnet sitt. De fleste foreldretvister i domstolene handler om nivået på samvær.
  • Vanlig samvær: Ut fra barneloven §43 er et naturlig utgangspunkt for samvær annenhver helg og en ukedag den andre uka med overnatting, tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter-, og påskeferie.
  • Begrenset samvær​​​​​: Men retten kan også begrense samvær hvis dommeren mener barnet kan ta skade av for omfattende kontakt.
  • Samvær med tilsyn: I noen tilfeller kan retten bestemme at det skal oppnevnes en tilsynsperson som skal være med forelderen på samværet. Dette skjer vanligvis dersom forelderen har en rushistorikk, eller hvis det er mistanke om at forelderen bruker samværet med ungene til å snakke ned den andre forelderen.
  • Delt omsorg: Ved samlivsbrudd som løses utenfor domstolene er det ikke uvanlig at foreldre avtaler en 50/50-løsning hvor barna bor like mye hos mor og far. Når en konflikt ender i retten er det svært sjelden at dommeren går med på dette. Man ønsker at barnet skal ha en fast hovedbase der det bor mest, ikke minst når de er små. Men i de minst konfliktfylte sakene kan retten likevel tilkjenne samværsrett helt opp mot 40 prosent for den andre. Dom på delt omsorg; 50/50 skjer bare helt unntaksvis, og da gjerne bare i tilfeller hvor partene har valgt å bosette seg like i nærheten av hverandre.
  • Fratatt foreldreansvar: Selv om den ene forelderen får tilkjent fast bosted for barnet, så skal det mye til for den andre å bli fradømt hele foreldreansvaret, selv i tilfeller hvor samværsretten begrenses kraftig av retten. Men dette skjer også. Vanligvis i tilfeller hvor den ene forelderen er helt fraværende, for eksempel har flyttet til utlandet, og hvor den andre har problemer med å få utført praktiske gjøremål på vegne av barnet som å skaffe pass og bankkort. Men også i tilfeller hvor den ene forelderen ansees som en så uegnet omsorgsperson at vedkommende ikke bør få anledning til å ha innflytelse i det hele tatt over barnets liv fordi det fremstår som umulig for foreldrene å samarbeide om barna. Når en person fradømmes foreldreansvaret har denne ikke anledning til å være med å bestemme noe som har med barnets livssituasjon å gjøre. Like lite som en hvilken som helst annen, tilfeldig person.

Comments

kommentarer