Kontakt mellom Foreldre og Barn (EMD)

EU-domstolen er tydelig på at den anser at samspillet mellom foreldre og barn er en grunnleggende del av familielivet. 1

Dette fremkommer også gjennom at retten ofte understreker at en del av statens oppdrag er å legge til rette for gjenforening av familier. 2

I domstolens praksis fremkommer på ulike vis hovedregelen når det gjelder domstolens syn på kontakt mellom familiemedlemmer, nemlig at kontakten mellom barn og foreldre bør opprettholdes.

– bortsett fra om relasjonen er skadelig for barnet. 3

The child’s ties with its family must be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit.” 4

It is in the ‘best interests’ of every child to grow up in an environment that allow him or her to maintain regular contact with both parents.” 5

 

Notfoter

1)The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life” se Kutzner mot Tyskland (26 februari 2002, appl. no. 46544/99) s. 58, Johansen mot Norge (dom den 27 juni 1996, appl. no. 17383/90), s. 52, Bronda mot Italien (dom den 9 juni 1998, appl. no. 22430/93), s. 51, K. og T. mot Finland (dom den 12 juli 2001, appl. no. 25702/94), s. 151 m. fl. Se også s. 135 i Neulinger og Shuruk mot Schweiz (dom den 6 juli 2010, appl. no. 41615/07) der domstolen også refererer till art 24.3 i EU:s rettighetstraktat om at ”Alle barn har rett til å opprettholde et personlig forhold og direkte kontakt med begge foreldrene, med mindre det er i strid med barnet beste.”

2) Se f.eks. Scozzari og Giunta mot Italia (dom den 13 juli 2000, appl. nos. 39221/98 og 41963/98), s. 169: ”where the existence of a family tie has been established, the State must in principle
act in a manner calculated to enable that tie to be developed and take measures that will enable parent and child to be reunited

3) Se bland annet s. 136, Neulinger og Shuruk mot Schweiz (dom den 6 juli 2010, appl. no. 41615/07): ”the child’s ties with its family must be maintained, except in cases where the family
has proved particularly unfit. It follows that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that everything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to ‘rebuild’ the family”. Samt s. 67, Maumousseau og Washington mot Frankrike (dom den 6 december 2007, appl. no. 39388/05): ”maintain its ties with its family, except in cases where the family has proved particularly unfit, since severing those ties means cutting a child off
from its roots”.

4) Se blandt annet s. 136 Neulinger og Shuruk mot Schweiz (dom den 6 juli 2010, appl. no. 41615/07)

5) Se Neulinger og Shuruk mot Schweiz (dom den 6 juli 2010, appl. no. 41615/07).

Comments

kommentarer